Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

[OFERTA DE FEINA] Tècnic/a de laboratori per cobrir baixa maternal

L’Institut Català del Suro ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a de laboratori a Palafrugell, personal laboral, grup professional 2, per a substituir una baixa per maternitat, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació.

1. Descripció del lloc

Nom lloc de treball: tècnic/a laboratori

Grup professional: 2

Centre de treball: Institut Català del Suro

Adreça: c/ Miquel Vincke i Meyer, 13 Localitat: Palafrugell

Tipus d’horari: Partit matí i tarda. Divendres matí.

2. Requisits de participació

Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,

Fase I: Prioritàriament, personal laboral fix al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, del grup laboral B1.

Fase II: Excepcionalment, i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits de la fase I, també es tindran en compte, les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació necessària per accedir al grup B1
 • Certificat de nivell suficiència en llengua catalana (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent

3. Funcions del lloc

 • Entrada de mostres
 • Realització d’assajos químics, microbiològics i físics en mostres de vi i suro
 • Manteniment dels equips del laboratori
 • Control i manteniment dels registres de qualitat

4. Aspectes que es valoraran

 • Coneixements de cromatografia
 • Experiència en LIMS (Lab Information Management Software)
 • Experiència en laboratoris acreditats ISO 17025
 • Experiència en analítiques de vi i taps de suro

5. Forma en què s’ocuparà el lloc

Contracte laboral temporal de substitució

6. Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de presentar el seu currículum personal i el que genera Atri en format PDF* a la següent adreça electrònica: ahereu@icsuro.com, fins al dia 14 de juny de 2018

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ARP225-18/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(*) Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu)

7. Procediment de selecció

 • Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir
 • En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals
 • Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits
 • Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes
 • Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades _________________________________________________________________________________

D’acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l’oferta o de l’òrgan competent de recursos humans de l’òrgan anunciant.

caCatalan