Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Gestió forestal de les suredes mediterrànies: projectes i resultats

Les suredes del Mediterrani són essencials tant per la seva gestió forestal com pels productes que proporcionen, oferint múltiples serveis ecosistèmics a la societat. No obstant, el canvi climàtic amenaça la seva conservació, producció sostenible de suro i la cadena de valor associada. La gestió forestal multifuncional és clau per augmentar la resiliència dels boscos i preservar la biodiversitat.

L’any 2014, el projecte LIFE+ SUBER, coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya, va començar a treballar amb l’objectiu d’implementar noves tècniques de gestió per millorar l’adaptació al canvi climàtic de les suredes. Es van establir 28 rodals demostratius en àrees clau de Catalunya, aplicant diferents tractaments silvícoles per millorar la vitalitat, prevenir incendis i restaurar suredes degradades.

Entre el 2015 i el 2016 es van realitzar els tractaments, seguint aquests objectius:

  • Millora de la vitalitat i producció de suro (Acció B1): Aclarida selectiva per promoure alzines sureres vigoroses i productives, mantenint una àrea basimètrica (AB) específica segons la qualitat de l’estació (QE).
  • Prevenció de grans incendis (Acció B2): Tallada selectiva per reduir la densitat del bosc i millorar la resiliència a incendis.
  • Restauració de suredes degradades (Acció B3): Tractaments similars a B1 amb poda de formació i sembra de gla.

Un nou projecte liderat per la Fundació Institut Català del Suro anomenat “Difusió de les noves tècniques de gestió de la sureda per a la millora de la seva productivitat i resiliència”  ha avaluat l’impacte de les actuacions a mig termini. Els resultats d’aquesta activitat, que està finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, mostren que les aclarides han millorat la vitalitat de les suredes, augmentant la diversitat florística i el recobriment de l’arbrat i del sotabosc. Les estassades totals han facilitat la regeneració natural de sureres, tot i que els tractaments per reduir el risc d’incendi han tingut efectes moderats i a curt termini.

Impacte en els Serveis Ecosistèmics

  • Segrest de Carboni: Els tractaments han millorat la capacitat del bosc per fixar CO₂.
  • Recursos Hídrics: La gestió ha augmentat la quantitat d’aigua blava disponible.
  • Biodiversitat: S’ha observat una major biodiversitat florística després de les intervencions.

Conclusions

Les aclarides de moderada intensitat augmenten la producció de fusta i suro. Les estassades totals promouen rebrots forts, però es necessiten intervencions successives per controlar el sotabosc i reduir el risc d’incendis. La gestió forestal de les suredes contribueix a augmentar la fixació de carboni i els recursos hídrics, en contrast amb la no-gestió.

caCatalan